Obwód

 

Obwód Koła Łowieckiego ”CYRANKA”

Środowisko bytowania zwierzyny ulega ciągłym zmianom. Człowiek szukając nowych obszarów dla własnych potrzeb bezpośrednio ingeruje w jej naturalne środowiska - ostoje. Dlatego też gospodarka łowiecka to nie tylko użytkowanie populacji zwierząt – potocznie zwane odstrzałem, ale przede wszystkim racjonalne gospodarowanie tą populacją w zmieniających się uwarunkowaniach środowiskowych.

Koło Łowieckie „Cyranka” w Trzcińsku-Zdroju prowadzi na dzierżawionych obwodach łowieckich nr 260 i 272 gospodarkę łowiecką, której celem jest utrzymanie możliwie najliczniejszego stanu zwierzyny w odpowiedniej strukturze wiekowej i płciowej, przy niewielkich gospodarczo szkodach zarówno w drzewostanach jak i uprawach rolnych. 

Odstrzału dokonuje się z zachowaniem określonych zasad, uwzględniając strukturę wiekową oraz płciową populacji. Zabiegi hodowlane w łowisku to poprawianie warunków żerowych na terenach leśnych i dokarmianie zwierzyny w okresach silnego niedoboru żeru naturalnego (m.in. mroźne i śnieżne zimy).

Teren łowiska jest bardzo urozmaicony pod względem ukształtowania i flory. Nieduża powierzchnia leśna, stosunkowo mocno rozparcelowana powierzchnia upraw rolnych, jak również znaczna ilość wody w zbiornikach, przyczynia się do kształtowania fauny. To wszystko sprawia, że w naszym łowisku możemy spotkać takie gatunki zwierząt łownych jak: borsuk, dzik, lis, jeleń, sarna, zając, bażant, kuropatwa, dzikie gęsi oraz kaczki.